Świadczenie 500+ po rozwodzie

Świadczenie 500+ to jedna z najważniejszych form wsparcia finansowego dla rodzin w Polsce. To świadczenie, które zostało wprowadzone w 2016 roku, miało na celu poprawę sytuacji materialnej rodzin z dziećmi oraz zwiększenie urodzeń. Jednakże, sytuacje życiowe nie zawsze układają się zgodnie z planem, a rozwody są często trudnym etapem w życiu rodziny. Warto zrozumieć, jak rozwód może wpłynąć na otrzymywanie świadczenia 500+.

Wraz z początkiem 2024 roku, świadczenie 500+ zostało zwiększone i obecnie wynosi 800 zł miesięcznie, niezależnie od otrzymanego dochodu.

Czym jest świadczenie 500+?

Świadczenie 500+ to forma wsparcia finansowego, która ma na celu zrekompensowanie kosztów związanych z utrzymaniem dziecka. Wysokość tego świadczenia wynosi 500 złotych miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. Od momentu wprowadzenia tego programu, liczba beneficjentów znacznie wzrosła, przynosząc ulgę finansową wielu rodzinom.

Kto ma prawo do 500+?

Obecnie świadczenie to przysługuje wszystkim rodzinom, niezależnie od stałego dochodu rodziny. Prawo do świadczenia przysługuje na każde dziecko, bez względu na liczbę dzieci w rodzinie. Prawo do świadczenia wychowawczego przyznawane jest na coroczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiada za przyjmowanie wniosków, ich rozpatrywanie oraz przyznawanie i wypłatę tego wsparcia.

Aby złożyć wniosek do ZUS, konieczne jest skorzystanie z formy elektronicznej poprzez Internet. Natomiast wypłata przyznanego świadczenia odbywa się jedynie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Rozwód a świadczenie 500+

W przypadku rozwodu, sytuacja finansowa rodziny może ulec zmianie. Ważne jest zrozumienie, że obie strony (czyli oboje rodzice dziecka) mogą ubiegać się o świadczenie 500+ dla tego samego dziecka, pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Wypłata świadczenia jest niezależna od tego czy rodzice dziecka żyją razem, czy są po rozwodzie.

Któremu z rodziców przysługuje 500+ po rozwodzie?

To, któremu z rodziców zostanie przydzielone świadczenie 500+, zależne jest od tego, kto na co dzień sprawuje opiekę nad małoletnim. Jeżeli dziecko mieszka z matką oraz jest na jej utrzymaniu, to wtedy matce przysługuje prawo do świadczenia.

W sytuacji rozwodu, obie strony mogą zgłosić się do odpowiednich organów, takich jak urząd skarbowy, w celu zaktualizowania danych dotyczących przyznanych świadczeń. W przypadku, gdy jedno z rodziców zaczyna opiekuńczy okres po rozwodzie, to na jego konto zostanie przekazane świadczenie 500+.

Jednakże, istnieje możliwość, że zarówno były mąż, jak i była żona złożą wniosek o przyznanie świadczenia 500 plus. W takiej sytuacji podejmuje się wywiad środowiskowy, który ma na celu dokładne ustalenie rzeczywistego opiekuna dziecka oraz ocenę faktycznych warunków opieki.

Czy 500+ może być dzielone pomiędzy rodzicami – opieka naprzemienna.

Po rozwodzie, gdy dziecko jest wychowywane przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych, sprawowana jest opieka naprzemienna, pojawia się pytanie o podział świadczenia 500+ między dwoje opiekunów.

Opieka naprzemienna to forma organizacji opieki nad dzieckiem po rozwodzie, gdzie oba rodziców biorą czynny udział w wychowywaniu dziecka, a czas spędzony z nim jest równo podzielony między oboje. W tej formie opieki dziecko przebywa zarówno u matki, jak i u ojca, co może obejmować okresy tygodniowe, miesięczne lub inny ustalony harmonogram, zależnie od uzgodnień między rodzicami.

Istota opieki naprzemiennej polega na równowadze pomiędzy oboma rodzicami, umożliwiając dziecku regularny kontakt i bliskie relacje z obojgiem rodziców. W sytuacji, gdy opieka naprzemienna jest wprowadzana, rodzice wspólnie uczestniczą w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących wychowania dziecka, a ich współpraca ma na celu utrzymanie stabilności i dobrostanu dziecka.

Możliwość równego podziału środków istnieje w przypadku, gdy istnieje oficjalne orzeczenie sądu dotyczące opieki naprzemienną. Jednak, istotne jest, że sama umowa między rodzicami lub opiekunami prawymi o opiece naprzemienną nie stanowi wystarczającej podstawy do podziału świadczenia. Decyzja sądu, zawarta w wyroku rozwodowym lub orzeczeniu o separacji, jest niezbędna, aby uzasadnić formalny podział środków z programu 500 plus między obu opiekunów. Bez tej oficjalnej decyzji sądowej, świadczenie nie może być podzielone pomiędzy rodziców lub opiekunów prawnych.