Sprawy cywilne – wykaz usług prawnych

W zakresie spraw cywilnych, Kancelaria zajmuje się całym zespołem zagadnień, związanych z własnością, nieruchomościami, odszkodowaniami i in. Pomagamy Klientom, którym grozi eksmisja. Potrafimy wyegzekwować zadośćuczynienie lub bronić Klienta, wobec którego skierowano żądanie o odszkodowanie. Może na nas liczyć każdy, kto boryka się z trudnościami związanymi z prawnym uregulowaniem spraw najmu i dzierżawy. Oto pełen wykaz spraw cywilnych, których jesteśmy w stanie się podjąć:

Sprawy o zapłatę, windykacja, potrącenia

Szczególnie istotne w sprawach windykacyjnych są terminy przedawnienia, o których należy pamiętać, zanim wystąpimy z powództwem do Sądu. I tak, ogólny termin przedawnienia to obecnie 6 lat, jednak, jeśli nasze roszczenie ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, to mamy na jego dochodzenie tylko 3 lata, zgodnie z poniższym przepisem:

Art. 118 [Terminy] Kodeksu cywilnego: Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

W przedmiocie przedawnienia, wielokrotnie, wypowiadał się Sąd Najwyższy, i tak:

Koniec trzyletniego terminu przedawnienia roszczenia przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi
Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 13 maja 2022 r., III CZP 46/22

Teza

Trzyletni termin przedawnienia roszczenia przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi, który rozpoczął bieg i nie upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1104), kończy się ostatniego dnia roku kalendarzowego (art. 118 zdanie drugie KC w związku z art. 5 ust. 1 powołanej ustawy).

Termin przedawnienia a roszczenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach – V Wydział Cywilny z dnia 23 marca 2022 r., V AGa 414/19

Teza

Dla kwalifikacji roszczenia, jako związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 118 KC, nie ma znaczenia prawny charakter leżącego u jego podstaw zdarzenia – może ono być czynnością prawną, czynem niedozwolonym lub jakimkolwiek innym zdarzeniem, nie wyłączając bezpodstawnego wzbogacenia, czy korzystania z cudzej rzeczy bez podstawy prawnej – lecz jego związek z działalnością gospodarczą. Hipotezą z art. 118 KC objęty jest podmiot, który profesjonalnie i zawodowo trudni się działalnością gospodarczą, a roszczenie jego jest związane z tym zakresem aktywności.

Pozostałe sprawy:

 • odszkodowania z ubezpieczenia
 • sprawy spadkowe, stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, testament, dział spadku
 • sprawy o zasiedzenie
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy o naruszenie własności i posiadania
 • sprawy o eksmisję
 • sprawy o odszkodowanie
 • sprawy o zadośćuczynienie
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • użytkowanie wieczyste, służebność, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • najem i dzierżawa
 • pożyczki i kredyty bankowe- negocjacje, ugody
 • leasingi
 • poręczenia
 • darowizna i jej odwołanie
 • upadłość konsumencka
 • księgi wieczyste