Nowe podatki i obowiązki dla firm w 2024

Rok 2024 przynosi szereg nowych obowiązków oraz zmian podatkowych, które mają istotny wpływ na działalność przedsiębiorców w Polsce. Wśród kluczowych zmian warto zwrócić uwagę na wzrost wynagrodzenia minimalnego, zmiany w składkach na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, nowe regulacje dotyczące podatku minimalnego dla spółek, wprowadzenie opłaty za produkty z tworzyw sztucznych, podwyżki podatku od nieruchomości oraz zmiany w ochronie pracowników przed wypowiedzeniem.

Wzrost wynagrodzenia minimalnego

Od 1 stycznia 2024 r., wynagrodzenie minimalne wzrośnie do 4242 zł, a od lipca do 4300 zł. Taki wzrost oznacza większe koszty dla pracodawców, którzy zatrudniają pracowników na umowę o pracę lub zlecenie. W pierwszej połowie roku, miesięczny koszt pracodawcy z tytułu jednej umowy o pracę wzrośnie do 5110,76 zł, a od lipca – do 5180,64 zł. Oznacza to łączny wzrost kosztów o 843,36 zł w stosunku do roku 2023.

Wyższe składki na ubezpieczenie zdrowotne dla ryczałtowców

Zmiany dotyczą także przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia, wzrosną miesięczne składki na ubezpieczenie zdrowotne. W zależności od rocznych przychodów, składki wzrosną do 399,60 zł, 666 zł lub 1198,80 zł miesięcznie, co w skali roku oznacza wzrost o odpowiednio 281,28 zł, 468,84 zł lub 843,84 zł.

Podwyższone składki ZUS

Nowy rok przynosi również wzrost składek ZUS dla przedsiębiorców, obejmujący ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz na Fundusz Pracy. Podstawą wymiaru składek jest 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, co oznacza istotny wzrost kosztów z tytułu opłacania składek. Stawki ZUS w 2024 wynoszą:

  • składka emerytalna: 916,35 zł,
  • składka rentowa: 375,55 zł,
  • składka chorobowa: 115,01 zł,
  • składka wypadkowa: 78,40 zł,
  • składka na Fundusz Pracy: 115,01 zł.

Zmiany dla małego podatnika

Zmianie ulegają limity podatkowe, uprawniające do korzystania ze statusu małego podatnika, co oznacza, że mniejsza liczba przedsiębiorców będzie mogła skorzystać z tej preferencyjnej formy opodatkowania.

Podatek minimalny dla spółek

Od nowego roku spółki, które poniosły stratę podatkową lub nie przekroczyły 2-proc. progu rentowności, będą musiały zapłacić podatek minimalny. Ustawodawca przewidział szereg wyłączeń z tego obowiązku.

Opłata za plastik

Wprowadzenie opłat za wydawanie produktów w jednorazowych opakowaniach z tworzyw sztucznych jest odpowiedzią na unijną Dyrektywę Plastikową. Od 1 lipca 2024 r., przedsiębiorcy będą musieli pobierać od klientów opłatę maksymalnie 1 zł za sztukę.

Podwyżki podatku od nieruchomości

Przedsiębiorcy wykorzystujący nieruchomości w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zapłacą wyższy podatek od nieruchomości, co w zależności od metrażu i rodzaju nieruchomości oznacza wzrost kosztów.

Zmiany stawek innych podatków i opłat lokalnych

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości i podatku rolnego, wzrosną o 15% w stosunku do roku 2023.

Ochrona pracownika przed wypowiedzeniem

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego zwiększają ochronę pracownika przed wypowiedzeniem, wprowadzając m.in. możliwość nałożenia na pracodawcę obowiązku dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Te zmiany podkreślają potrzebę dokładnego planowania finansowego oraz śledzenia zmian w przepisach, aby dostosować działalność gospodarczą do nowych realiów prawnych i ekonomicznych. Przedsiębiorcy powinni również skonsultować się z doradcami podatkowymi, aby zrozumieć, jak te zmiany wpłyną na ich konkretne sytuacje biznesowe.