Kiedy można żądać obniżenia alimentów?

Alimenty, inaczej świadczenia alimentacyjne, to środki finansowe przyznawane na rzecz osoby, która nie jest w stanie samodzielnie utrzymać się lub nie ma możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Zobowiązanie do płacenia alimentów wynika z pokrewieństwa, małżeństwa lub rodzicielstwa i jest uregulowane polskim prawem rodzinnym i opiekuńczym. Celem alimentów jest zapewnienie wsparcia materialnego osobie uprawnionej.

Typy alimentów

Alimenty mogą przybierać różne formy w zależności od sytuacji życiowej osoby uprawnionej oraz osoby zobowiązanej do ich płacenia. Wyróżniamy głównie:

 • Alimenty na dzieci – płatne do momentu, aż dziecko osiągnie pełnoletniość lub dłużej, jeśli kontynuuje naukę i nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać.
 • Alimenty na małżonka – przyznawane po rozwodzie, jeżeli jeden z małżonków znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Alimenty na rodziców – sytuacja, w której dorosłe dzieci są zobowiązane do pomocy materialnej swoim rodzicom, jeśli ci nie są w stanie samodzielnie się utrzymać.

Czy można obniżyć zasądzone alimenty?

Obniżenie alimentów jest możliwe, gdy zmienią się okoliczności, które były podstawą do ustalenia ich wysokości. Aby doprowadzić do obniżenia alimentów, zobowiązany musi złożyć pozew o zmianę wysokości alimentów do sądu rodzinnego. W pozwie należy przedstawić dowody na zmianę sytuacji życiowej lub finansowej, która uzasadniałaby obniżenie alimentów.

Kiedy alimenty mogą zostać obniżone?

Alimenty mogą zostać obniżone w sytuacjach takich jak:

 • Zmiana sytuacji materialnej osoby zobowiązanej do płacenia alimentów, np. utrata pracy, znaczący spadek dochodów, ciężka choroba.
 • Zmiana sytuacji materialnej lub życiowej osoby uprawnionej, np. poprawa sytuacji materialnej, osiągnięcie samodzielności finansowej.
 • Zwiększenie zdolności zarobkowej i samodzielności osoby uprawnionej.
  Jak kancelaria adwokacka może pomóc w obniżeniu alimentów

W jaki sposób można udowodnić, że zainstniały przesłanki do obniżenia alimentów?

Udowodnienie, że zaistniały przesłanki do obniżenia alimentów, wymaga zgromadzenia odpowiednich dowodów, które będą świadczyć o zmianie sytuacji życiowej lub materialnej zobowiązanego do płacenia alimentów lub osoby uprawnionej do ich otrzymywania. Poniżej przedstawiam kilka kluczowych sposobów na wykazanie takich zmian:

1. Dokumentacja finansowa i zawodowa

 • Zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu: Dokumenty potwierdzające obniżenie dochodów zobowiązanego, takie jak zaświadczenia o zarobkach, umowy o pracę wskazujące na zmianę warunków zatrudnienia, czy świadectwa pracy potwierdzające zwolnienie.
 • Dowody na utratę pracy: Oficjalne pisma od pracodawcy, zaświadczenia z urzędu pracy o statusie bezrobotnego.
 • Zeznania podatkowe: Aktualne zeznania podatkowe mogą potwierdzić spadek dochodów.
  Dokumenty potwierdzające nowe zobowiązania finansowe: Umowy kredytowe, dowody na wzrost kosztów utrzymania czy opieki zdrowotnej.

2. Dowody na zmianę sytuacji życiowej

 • Zaświadczenia lekarskie: Dowody na poważne problemy zdrowotne, które wpłynęły na zdolność do pracy i generowanie dochodu.
 • Dokumentacja edukacyjna: Potwierdzenie kontynuowania edukacji przez dziecko pełnoletnie, które może wpłynąć na potrzebę finansowania nauki.
 • Dokumenty sądowe: Na przykład nowe orzeczenia sądu dotyczące podziału majątku, które mogły wpłynąć na sytuację materialną zobowiązanego.

3. Dokumentacja sytuacji materialnej osoby uprawnionej

 • Dowody na poprawę sytuacji materialnej uprawnionego: Możliwe dowody to umowy o pracę, zeznania podatkowe wskazujące na wzrost dochodów, czy dokumentacja dotycząca nabytych nieruchomości czy innych wartościowych aktywów.
 • Informacje o samodzielności finansowej dziecka: Dowody na to, że dziecko nabyło zdolność do samodzielnego utrzymania, np. poprzez podjęcie pracy zawodowej.

Jak przedstawić dowody

Gromadzenie i przedstawienie dowodów wymaga dokładnego planowania i często pomocy prawnej. Ważne jest, aby wszystkie dowody były aktualne, oficjalne i w miarę możliwości notarialnie poświadczone. Prawnik może pomóc w zidentyfikowaniu najbardziej przekonujących dowodów oraz w odpowiednim ich przygotowaniu i przedstawieniu w trakcie postępowania sądowego. Pamiętaj, że skuteczność argumentacji zależy nie tylko od rodzaju przedstawionych dowodów, ale także od sposobu, w jaki zostaną one zaprezentowane i zinterpretowane przez sąd.

Pomoc kancelarii adwokackiej w obniżeniu alimentów

Kancelaria adwokacka specjalizująca się w prawie rodzinnym może być nieocenionym wsparciem w procesie obniżania alimentów. Profesjonalni prawnicy mogą pomóc w:

 • Przygotowaniu i złożeniu pozwu o zmniejszenie wysokości alimentów.
 • Zebraniu i przedstawieniu dowodów na zmianę okoliczności uzasadniających obniżenie alimentów.
 • Reprezentacji przed sądem i skutecznym prowadzeniu sprawy.
 • Doradztwie prawnym na każdym etapie postępowania, zapewniając tym samym większe szanse na pomyślne rozstrzygnięcie sprawy.

Prawo do żądania obniżenia alimentów jest jednym z elementów polskiego systemu prawnego, który pozwala dostosować obowiązek alimentacyjny do zmieniających się okoliczności życiowych i materialnych zarówno osoby zobowiązanej, jak i uprawnionej. Proces ten wymaga jednak należytego przygotowania, zgromadzenia odpowiednich dowodów oraz często skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej, aby zakończyć się sukcesem.