Uciążliwy sąsiad – co można zrobić?

Życie w społeczności niesie ze sobą wiele korzyści, ale niestety czasami wiąże się także z problemami, w tym z uciążliwymi sąsiadami. W Polsce prawo przewiduje szereg możliwości, które mogą pomóc w rozwiązaniu takich sytuacji. Poniżej przedstawiamy, jakie kroki można podjąć, gdy mamy problematycznego sąsiada.

Możliwości przewidziane przez polskie prawo

Polskie prawo oferuje różne narzędzia, które mogą być użyte w przypadku uciążliwego sąsiada. Zgodnie z Kodeksem cywilnym (art. 144), właściciel nieruchomości powinien powstrzymać się od działań, które mogłyby zakłócać korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą z przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. W praktyce oznacza to, że sąsiad nie może generować nadmiernego hałasu, zapachów czy innych uciążliwości.

Gdzie zgłosić problemy z sąsiadami?

 1. Policja: Jeśli sąsiad zakłóca porządek publiczny, można zadzwonić na policję. Sytuacje takie jak głośne imprezy, awantury czy inne zachowania naruszające spokój publiczny powinny być zgłaszane na numer alarmowy 112.
 2. Straż Miejska: W wielu miastach straż miejska również interweniuje w sprawach zakłócania porządku. Można zgłosić uciążliwości takie jak hałas, nielegalne parkowanie czy zaniedbanie porządku wokół posesji.
 3. Spółdzielnia lub Wspólnota Mieszkaniowa: Jeśli mieszkamy w bloku, warto zgłosić problem do zarządu spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Zarządcy mają obowiązek reagować na skargi mieszkańców i mogą podjąć odpowiednie kroki w celu rozwiązania problemu.

W jakich sytuacjach dzwonić na policję?

Na policję warto dzwonić w sytuacjach, gdy:

 • Sąsiad organizuje głośne imprezy w nocy.
 • Dochodzi do awantur, które mogą prowadzić do przemocy.
 • Sąsiad łamie prawo, np. dewastując wspólne mienie.

Co może zrobić spółdzielnia lub wspólnota z problematycznym sąsiadem?

Zgłaszanie problemów do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej jest wskazane w przypadkach długotrwałych uciążliwości, które nie są jednorazowymi incydentami. Zarządcy mają narzędzia, takie jak upomnienia czy kary finansowe, które mogą zdyscyplinować problematycznego sąsiada.

Upomnienia i wezwania do zaprzestania uciążliwości

Pierwszym krokiem, jaki podejmuje zarząd spółdzielni lub wspólnoty, jest zazwyczaj skierowanie do problematycznego sąsiada pisemnego upomnienia lub wezwania do zaprzestania uciążliwego zachowania. Tego typu dokumenty przypominają mieszkańcowi o obowiązujących regulaminach i przepisach, wzywając do ich przestrzegania.

Mediacje

Spółdzielnia lub wspólnota mogą zorganizować spotkanie mediacyjne między skarżącymi się mieszkańcami a problematycznym sąsiadem. Celem mediacji jest wypracowanie kompromisu i znalezienie rozwiązania, które będzie akceptowalne dla obu stron.

Nakładanie kar finansowych

W niektórych regulaminach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych przewidziane są kary finansowe za nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego. Zarząd może nałożyć na problematycznego sąsiada grzywnę w formie opłaty dodatkowej, co często skutecznie dyscyplinuje mieszkańców.

Zgłoszenie na policję lub straż miejską

Jeżeli uciążliwości są poważne i naruszają przepisy prawa, zarząd spółdzielni lub wspólnoty może zgłosić problem na policję lub do straży miejskiej. Przykłady takich sytuacji to zakłócanie porządku publicznego, dewastacja mienia czy hałasowanie w godzinach nocnych.

Wystąpienie z pozwem sądowym

W skrajnych przypadkach, gdy inne środki nie przynoszą efektu, spółdzielnia lub wspólnota mogą wystąpić do sądu z pozwem przeciwko problematycznemu sąsiadowi. Sąd może orzec różne środki, włącznie z nakazem eksmisji w przypadku rażącego naruszania zasad współżycia społecznego i przepisów.

Straż miejska czy policja?

Problematyczni sąsiedzi mogą powodować różne rodzaje uciążliwości, które można zgłaszać zarówno na policję, jak i do straży miejskiej. Każda z tych instytucji ma swoje kompetencje i zajmuje się określonymi rodzajami naruszeń. Poniżej przedstawiamy, jakie zachowania sąsiadów należy zgłaszać na policję, a jakie na straż miejską.

Zachowania sąsiadów zgłaszane na policję

Zakłócanie porządku publicznego:

 • Głośne imprezy trwające do późnych godzin nocnych.
 • Krzyki, hałasowanie, awantury domowe.
 • Zachowania agresywne i przemocowe, które mogą stwarzać zagrożenie dla innych mieszkańców.

Przemoc domowa i interwencje kryzysowe:

 • Przemoc fizyczna i psychiczna wobec domowników.
 • Przypadki, gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia.

Dewastacja mienia:

 • Niszczenie wspólnego mienia, np. zniszczenie drzwi, okien, sprzętów w częściach wspólnych.
 • Celowe uszkadzanie samochodów, rowerów, ogrodzeń itp.

Przestępstwa:

 • Kradzieże, włamania, wandalizm.
 • Handel narkotykami, posiadanie broni bez zezwolenia.

Naruszenie przepisów prawa karnego:

 • Posiadanie nielegalnych substancji.
 • Stosowanie gróźb karalnych wobec innych mieszkańców.

Zachowania sąsiadów zgłaszane na straż miejską

Zakłócanie spokoju i porządku publicznego:

 • Hałasowanie w godzinach ciszy nocnej.
 • Nieprzestrzeganie regulaminów wspólnoty, np. grillowanie na balkonach, śmiecenie.

Naruszenia związane z parkowaniem:

 • Parkowanie na terenach zielonych, chodnikach, miejscach niedozwolonych.
 • Blokowanie wjazdów i wyjazdów.

Nieprzestrzeganie przepisów porządkowych:

 • Prowadzenie działalności gospodarczej bez zgody, powodującej uciążliwości dla mieszkańców.
 • Niewłaściwe składowanie śmieci, palenie odpadów.

Zwierzęta domowe:

 • Posiadanie niebezpiecznych zwierząt bez odpowiednich zabezpieczeń.
 • Niezachowanie higieny w miejscach publicznych, np. niezbieranie odchodów po psie.

Naruszenia związane z użytkowaniem nieruchomości:

 • Nieprzestrzeganie zasad porządku wokół posesji, np. zaniedbane ogrody, niekoszenie trawy.
 • Prowadzenie działalności remontowej w godzinach nocnych bez zgody.

Jak kancelaria adwokacka może pomóc?

Kancelaria adwokacka może zaoferować pomoc w kilku kluczowych obszarach:

 • Doradztwo prawne: Ocena sytuacji i wskazanie najlepszych środków prawnych.
 • Mediacje: Pomoc w mediacjach między sąsiadami, co często pozwala na rozwiązanie sporu bez konieczności wszczynania postępowania sądowego.
 • Reprezentacja sądowa: W przypadkach, gdy problem nie może być rozwiązany polubownie, kancelaria może reprezentować klienta w sądzie.

W sytuacjach, które są skomplikowane lub wymagają interwencji prawnej, także spółdzielnia lub wspólnota mogą nawiązać współpracę z kancelarią adwokacką. Prawnicy mogą pomóc w przygotowaniu dokumentacji, reprezentowaniu interesów wspólnoty w sądzie oraz doradztwie prawnym.

Cisza nocna – czy obowiązuje także w domu?

Tak, cisza nocna obowiązuje niezależnie od tego, czy mieszkamy w domu jednorodzinnym czy w bloku. Cisza nocna trwa zazwyczaj od 22:00 do 6:00, ale konkretne godziny mogą się różnić w zależności od regulaminu wspólnoty mieszkaniowej czy lokalnych przepisów.